Doświadczony psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, Katowice, Kochanowskiego 10/4. Agnieszka Glica, Kamila Dercz

Jako psychoterapeuci stawiamy na indywidualne podejście, wysokie standardy etyczne i profesjonalizm. Wspieramy w rozwoju osoby zgłaszające się do nas po pomoc. Regularnie superwizujemy naszą pracę psychoterapeutyczną oraz szkolimy się u najwybitniejszych autorytetów psychoterapii z kraju i zagranicy. Tworzymy zespół oparty na zaufaniu. Kieruje nami idea współpracy ze specjalistami, którzy są uważni na pacjentów oraz są gotowi na integracje różnych podejść. Zgodnie z nurtem psychoterapii Gestalt, człowiek jest całością, nie można osobno leczyć ciała i osobno psychiki. Ciało i psychika wzajemnie na siebie oddziaływują.

Doświadczony psycholog – psychoterapeuta Kamila DerczKamila Dercz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem grupowym i pedagogiem. Pracuję z klientami indywidualnymi oraz grupami od 10 lat. Doświadczenie kliniczne pogłębiam pracując na stanowisku psychologa Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam również w Towarzystwie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz odbywając staże kliniczne na oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.  Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie Gestalt oraz 2-letnie szkolenie z obszaru psychotraumatologii. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu seksuologii klinicznej. Najczęściej pracuję z ludźmi dorosłymi w kryzysie, przeżywającymi stratę, żałobę, cierpiącymi z powodu depresji, stanów lękowych, a także chorującymi przewlekle (cukrzyca, zaburzenia psychosomatyczne), borykającymi się z trudnościami w relacjach rodzinnych, zawodowych, partnerskichProwadzę również warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu „pedagogiki pozytywnych relacji”. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

 
 
 
 
 

 Agnieszka Glica, certyfikowany doświadczony psychoterapeutaAgnieszka Glica

Od 12 lat pracuję jako psychoterapeutka. Wybrałam zawód wymagający ciagłego ucznia się, obserwacji oraz refleksji nad problemami, z którymi zwracają się do mnie klienci. Moja praktyka to tysiące godzin pracy indywidualnej i grupowej. To towarzyszenie klientom w ich cierpieniu i radościach. Ukończyłam pełne szkolenie z zakresu psychoterapii humanistycznej Gestalt, przez 2 lata uczestniczyłam w seminariach w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Od wielu lat regularnie uczestniczę w szkoleniach łączących psychoterapię z pracą z ciałem, w tym au­tor­skie szko­le­nie Zofii Pierz­cha­ły dla psy­cho­te­ra­peu­tów prak­ty­ków z zakresu psy­cho­te­ra­pii poprzez ciało oraz Urszuli Schorn z Niemiec “Taniec i Terapię Gestalt w oparciu o metodę Anny Halpin Life/ Art Process”. Ponadto szkolenie z zakresu psychoterapii par oraz  szko­le­nie Ba­lin­to­now­skie­go or­ga­ni­zo­wa­ne­ przez Instytut Psy­cho­so­ma­ty­ki w Warszawie. Odbyłam dwa nie­za­leż­ne staże kli­nicz­ne na od­dzia­łach psy­chia­trycz­nych w Rze­szo­wie i Ka­to­wi­cach. Spe­cja­li­zu­ję się w pracy z osobami bo­ry­ka­ją­cy­mi się między innymi z objawami psy­cho­so­ma­tycz­ny­mi, stanami lękowymi, będącymi pod wpływem dłu­go­trwa­łe­go stresu, sta­ra­ją­cy­mi się o dziecko, z ko­bie­ta­mi po po­ro­nie­niach oraz mającymi za sobą do­świad­cza­nie traumyWspół­pracowałam z Przy­chod­nią Zdrowia Psy­chicz­ne­go w Zabrzu oraz z Kliniką Leczenia Nie­płod­no­ści w Ka­to­wi­cach. Posiadam aktualny Cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty nr 153 oraz Cer­ty­fi­kat Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Gestalt nr 38. Swoją pracę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną re­gu­lar­nie su­per­wi­zu­ję.
 

Cennik

Psychoterapia indywidualna

Psycholog/psychoterapeuta w trakcie certyfikacji – 120 zł / 50 minut
Psychoterapeuta/ superwizor – 130 zł / 50 minut

Superwizja

Superwizja indywidualna – 160 zł / 60 minut
Superwizja grupowa – 140 zł

Psychoterapia par i praca grupowa

Psychoterapia pary/ psychoterapia rodzinna – 160 zł / 60 minut
Psychoterapia grupowa – 420 zł / miesiąc

Rozważasz jakie formy psychoterapii są najlepsze dla Ciebie?

Możesz zadzwonić do godz. 21.00

tel. 661 938 991 lub tel. 609 535 061 lub poproś o kontakt z pomocą formularza

Informacje dodatkowe i zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies znajdują się na podstronie o RODO.

Opinia uczestnika
Data
Treść opinii
Polecam. Trudno wśród wielu osób, które zajmują się psychoterapią, znaleźć właściwego przewodnika. Oczywiście to moja własna praca i moje osobiste komplikacje. Nikt za mnie ich nie rozwiąże ale bez pomocy kompetentnej osoby rozwiązanie w ogóle nie byłoby w moim zasięgu.
Ocena
51star1star1star1star1star